Marktconformiteit

Een belangrijke eis vanuit het ESF is het voldoen aan de marktconformiteit. Hieronder valt te lezen wat dit betekent, en waar u eventueel aan moet voldoen. Indien deze informatie leidt tot vragen, neemt u dan gerust contact met ons op, wij zullen uw vragen dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Opties voor het aantonen van marktconformiteit en de te hanteren grenzen
Om de marktconformiteit van externe kosten aan te tonen zijn er vier opties met bijbehorende financiële grenzen (deze bedragen zijn exclusief BTW), te weten:

 1. Gunning uit de hand tot € 15.000
 2. Benchmarkprocedure van € 15.000 tot € 50.000
 3. Transparante offerteprocedure van € 50.000 tot van toepassing zijnde drempelbedrag voor aanbestedingsplichtigen of hoger dan/gelijk aan € 50.000 voor niet-aanbestedingsplichtigen
 4. Europese aanbestedingsprocedure boven het van toepassing zijnde drempelbedrag voor aanbestedingsplichtigen

Gunning uit de hand
Voor relatief kleine bedragen is het niet nodig om de marktconformiteit expliciet aan te tonen. Uitgangspunt is dat de ESF-ontvanger een zo laag mogelijke prijs bedingt c.q. de economisch meest voordelige aanbieding selecteert.

Benchmarkprocedure
Voor bedragen vanaf € 15.000 is minimaal een benchmarkprocedure nodig om de marktconformiteit van de externe kosten aan te tonen. In de benchmarkprocedure vergelijkt u door middel van eigen onderzoek minimaal drie partijen op basis van hun prijsopgaven. Deze prijsopgaven kunnen bestaan uit een offerte, een uitdraai van internet of een andere vorm van prijsopgave gebaseerd op het keuzemoment. De vast te

leggen gegevens in uw dossier bestaan uit:

 1. Het benchmarkformulier;
 2. De onderliggende stukken (de verschillende soorten prijsopgaven);
 3. De prijsopgave of indien van toepassing de opdrachtverstrekking of contract;
 4. Motivering van de gemaakte keuze.

Transparante offerteprocedure
Bij een transparante offerteprocedure stelt u een bestek op waarin u duidelijk aangeeft wat de opdracht is. Op basis van dit bestek vraagt u aan minimaal drie partijen op een gelijke wijze om het uitbrengen van een offerte voor een bepaalde opdracht. In dit bestek neemt u de eisen en wensen op die betrekking hebben op het voorwerp, zodat alle inschrijvers weten waarop zij hun offerte moeten richten. Nadat de offertes zijn

binnengekomen, vergelijkt u deze met elkaar op basis van de criteria die u hebt opgenomen in het bestek. Het is belangrijk om de totstandkoming van uw keuze duidelijk vast te leggen in het dossier, onder andere door middel van een ondertekende gunningsmatrix en indien van toepassing gespreksverslagen met de offrerende partijen. Vervolgens verstrekt u de opdracht aan de aanbieder met de economisch meest

voordelige aanbieding (hoeft niet de goedkoopste aanbieding te zijn) en stuurt u de afgewezen partijen een brief waarin aangegeven is dat zij de opdracht niet gegund krijgen.

De vast te leggen gegevens in uw dossier bestaan uit:

 1. Procedurebeschrijving offerteprocedure;
 2. Bestek ten behoeve van de opdracht;
 3. De uitvraag voor offertes;
 4. De ingediende offertes;
 5. De gunningsfase (gespreksverslagen en gunningsmatrices);
 6. Motivering van de gemaakte keuze;
 7. De gunnings- en afwijzingsbrieven;
 8. Het contract met de gegunde partij.

Het fonds kan u begeleiden bij bovengenoemde procedures, neemt u daarvoor contact op met het fonds, dit kan zowel telefonisch als per email.

Aanbestedingsplichtigen
Indien u aanbestedingsplichtig bent, dit geldt alleen voor (semi)overheidsorganisaties, dan dient u een gewaarmerkte kopie van de procedure beschikbaar te stellen aan ons fonds bij het indienen van uw verzoek om subsidie.

Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer